Online izrada Foto knjige

Uslovi Korišćenja

Photo kiosk Color 2000 program Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema opštim uslovima navedenim u  tekstu, i  svakim daljim pristupom internet stranici www.fotolab.rs i FotoColor2000 Photo kiosk  programu smatra se da ste se sa njima saglasili i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične potrebe.

Poštovani i dragi korisnici-kupci , molimo Vas da pre korišćenja naših usluga i naručivanja  proizvoda od nas, pažljivo pročitate sledeće   uslove poslovanja i rada (u daljem tekstu: Uslovi Opšti) i Pravilnik o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik). Svaka poseta našoj web i mobilnoj aplikaciji (u  tekstu: program ili Photo Kiosk Color2000 aplikacija) znači da ste ove OPŠTE uslove i  PRAVILNIK pročitali i da se sa njima slažete u POTPUNOSTI. Ukoliko oni  nisu prihvatljivi i neslažete se, molimo Vas da ne koristite naše usluge, kao ni program tj.aplikaciju Foto Kiosk Color2000.

Uslovi poslovanja.ovde, imaju svojstvo ugovora između:

1. Foto Color2000 SZR,

ul.V.Radomira Putnika 19 ,26000,Pančevo,

PIB: 101866553 (u daljem tekstu:Foto Color2000) i

2. Svakog pojedinačnog korisnika programa/aplikacije (odnosno u textu Korisnik tj. Kupac).

Zaključivanje ugovora - Član 1

Korisnik putem programa ,bilo mobilnog bilo sa sajta, daje FOTO COLOR2000 porudžbinu za izradu fotografija ,foto knjige  ili / i proizvoda povezanih s fotografijama (u daljem tekstu: roba) šaljući fotse u elektronskom obliku i lične podatke. Klikom na link „Odaberite fotogtafije“ ili "IZABERITE "Korisnik predaje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora.

Pre konačne predaje porudžbine, Korisnik svoje dostavljene podatke može u bilo kom trenutku pregledati ili izmeniti, uočiti greške pri unosu ,na primer, te ih ispraviti pre konačne potvrde porudžbine klikom na link „Odaberite fotografije“. Svaki dalji zahtevi Korisnika posle predaje porudžbine su isključeni.

Ugovor je zaključen kada FOTO COLOR2000 potvrdi Korisniku prijem porudžbine na adresu elektronske pošte Korisnika ili putem sms poruke ,Viber i Whatsapp na mobilni .

Primena - Član 2

Na ovaj ugovorni odnos između Foto Color2000 Photo Kiosk i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet stranici www.fotolab.rs i koja važi u trenutku poručivanja.

Na ovaj ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi Republike Srbije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima ) osim ako  nije drugačije ugovoreno ovim opštim uslovima.

Ove Opšte uslove za potrebe svoje online-porudžbine Korisnik može sačuvati na svoj računar ili ih odštampati.

Ugovorne Strane - Član 3

Ugovorna strana Korisnika  je FOTO COLOR2000 sa poslovnim sedištem u Pančevu V.R.Putnika 19

Plaćanje- Član 4

Roba se isporučuje po  važećim cenama na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na internet stranici www.fotolab.rs i u programu Photo Kiosk u samoj aplikaciji.

Cena za robu sastoji se od vrednosti porudžbine u koju je uračunat PDV.

Isporuka robe je besplatna-po navedenim uslovima- samo KOD IZRADE FOTOGRAFIJA do formata 20x25, FOTO KNJIGE i Foto Kolaž-a, osim u slučaju odabira varijante , "extra- isporuka" koja se dodatno naplaćuje.Isporuka foto poklona,Foto Šolje ,Canvasa i Fotografija većih od 20x25 se dodatno naplaćuje.(kolika je i inače tarifa Post Expresa za tu težinu i gabarit...http://www.postexpress.rs/ )

Isporuka  - Član 5

Dostava tj. isporuka robe na kućnu  adresu vrši  se putem kurirske službe, a prema odredbama navedenim na internet stranici www.fotolab.rs i u aplikaciji za svaku pojedinu porudžbinu, osim ako između Color2000 Photo Kiosk i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno.

Vreme potrebno za dostavu je navedeno unapred u postupku poručivanja. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom FOTO COLOR2000.

U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, FOTO COLOR2000 zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. FOTO COLOR2000 u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.

Nepostojanje prava Korisnika na odustajanje od ugovora - Član 6

U skladu sa tač. 3. st. 1. čl. 37. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača ili ZZP), a u vezi sa tač. 6. st. 1. čl. 27. ZZP-a, Korisnik nema pravo opoziva porudžbine nakon što je FOTO COLOR2000 potvrdio prihvat (tj. nema pravo na odustanak od ugovora), jer se fotografije, foto albumi i proizvodi povezani sa fotografijama (roba) izrađuju prema zahtevima iz porudžbine Korisnika i kao takvi su jasno i krajnje personalizovani tj.lični.

Saobraznost robe - Član 7

Roba nije saobrazna ugovoru ako ne odgovara tehničkim normama za iyradu i obradu digitalnih fotografija.

Korisnik je dužan da vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom,  reklamira odmah po prijemu robe, a najkasnije u roku od četri dana po prijemu robe, u suprotnom, gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kasnije uočavanje  i reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.

Skriveni nedostaci mogu se reklamirati u roku od četri  dana od dana kada je Korisnik otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od četri  dana  od dana prijema robe.Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe FOTO COLOR2000 otkloni zamenom. Ako zamena nije moguća, FOTO COLOR2000 će Korisniku umanjiti ukupni iznos cene za manljivu robu u visini jedinične cene usluge za određenu vrstu robe.

Reklamacija se može podneti elektronski  putem internet stranice www.fotolab.rs, poštom na adresu V.R.Putnika 19,26000 Pančevo, naslovljenu na ime FOTO COLOR2000, ili  usmeno kroz zapisnik na istoj adresi.

Umesto zahteva za odgovarajuće umanjenje cene iz st. 4 ovog člana, Korisnik može zahtevati raskid ugovora, osim ako je nesaobraznost robe neznatna.

Pravo svojine na robu - Član 8

Roba ostaje u svojini Color2000 Photo Kiosk sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu iz konkretne porudžbine.

Plaćanje - Član 9

Poručenu robu Korisnik plaća pouzećem ili dolazi ,kako je već odlučio u toku poručivanja,najkasnije za 8 dana.

Šteta I odgovornost - Član 10

FOTO COLOR2000 ne odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke.

Odgovornost Color2000 Photo Kiosk za oštećenja ili gubitak fotografija na nosačima podataka Korisnika ili FOTO COLOR2000, kao i gubitak fotografija tokom elektronskog prenosa podataka ili prenosa preko računarskih mreža ili dok su pohranjene na serveru je isključena.

FOTO COLOR2000 će nastojati da usluge koje pruža budu uvek dostupne, ali usled okolnosti koje spadaju u redovno održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. FOTO COLOR2000 neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga.

Pravo intelektualne svojine i  propisi - Član 11

Korisnik je odgovoran za sadržaje predatih fotografija za izradu robe. Kod svih porudžbina koje Korisnik preda FOTO COLOR2000 pretpostavlja se da Korisnik ima sva potrebna prava intelektualne svojine, kao i druga prava u pogledu sadržaja iz porudžbina (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, žig i dr.).

Korisnik je isključivo odgovoran za sve posledice koje nastanu zbog mogućih povreda, te je obavezan da FOTO COLOR2000 oslobodi bilo kakve odgovornosti, ili naknadi bilo kakvu štetu ili troškove, u slučaju povrede tih prava intelektualne svojine i drugih prava na predatim sadržajima.

Predajom porudžbine FOTO COLOR2000  Korisnik garantuje da se sadržajima predatih fotografija ne krše kazneni propisi, a posebno ne oni propisi koji se odnose na širenje dečije pornografije. Ako FOTO COLOR2000 sazna za postupanje protivno kaznenim propisima, odmah će o tome obavestiti nadležne organe.

FOTO COLOR2000 zadržava pravo da odbije tj. ne prihvati porudžbinu, ako nađe za shodno da je sadržaj porudžbine neprimeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv, a o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnika.

FOTO COLOR2000 može menjati ove opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta.  Posećujte ovu stranicu da biste pregledali i pratili  uslove i pravila kioji trenutno važe, zato što su oni  obavezujući za Vas.

Mesto ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa je sedište FOTO COLOR2000.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.

Zakonodavstvo Republike Srbije  u slučaju pravnog spora u vezi sa ovim ugovorom se  primenjuje .

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, spor će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u Republici Srbiji.

Zaštita podataka i  privatnosti - Član 12

Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci, koji su potrebni za realizaciju porudžbine i arhiviranje, sačuvaju na nosače podataka. Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u svrhe realizacije porudžbine i obaveštavanja Korisnika o proizvodnim novostima i uslugama FOTO COLOR2000.

FOTO COLOR2000 sa svim podacima postupa poverljivo i iste prenosi kurirskoj službi ( operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. FOTO COLOR2000 ne obelodanjuje, ne prosleđuje, niti na bilo koji drugi način dostavlja lične podatke Korisnika trećim  licima.

FOTO COLOR2000 ne odgovara za gubitak podataka Korisnika predanih prilikom poručivanja robe. Korisnik vodi računa za posedovanje kopija podataka koje je prilikom porudžbine predao FOTO COLOR2000 na obradu.

Korisnik ima pravo opozvati svoju saglasnost za preduzimanje radnji u vez i  arhiviranja iz  ovog člana u svako doba sa budućim učinkom. FOTO COLOR2000 se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.

FOTO COLOR2000 ne osigurava podatke koje je dostavio Korisnik. Fotografije koje je Korisnik u okviru porudžbine predao FOTO COLOR2000 brišu se 10 dana po predaji poruždbine.

Više informacija o načinu na koji FOTO COLOR2000 postupa sa podacima Korisnika videti u posebnom Pravilniku o privatnosti koji je dostupan na internet stranici  www.fotolab.rs i u aplikaciji.

Za sva  pitanja i dodatne informacije obratite nam se na adresi www.fotolab.rs.

Napomena: Ovaj dokument   važi bez pečata i potpisa.